Hållbar upphandling
– idag och imorgon

Hållbarhet tar sin början i samhällsnytta. Det finns en stor vilja hos både politiker och upphandlare att ställa tuffare sociala och arbetsrättsliga krav samt miljökrav. Samtidigt finns det en osäkerhet kring vilka krav som är lämpliga och effektiva för organisationen och om vad som gäller rent juridiskt. På konferensen Hållbar upphandling reder vi ut frågetecken kring hållbarhetskrav. Få tips, råd och inspiration av marknadsledande aktörer och organisationer som berättar hur de jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor.

Ett urval av det som kommer att behandlas under dagen är:

 • Hållbarhetsredovisning: Nya lagkrav införs – vad innebär det?
 • Hållbara städer: Bygg-, it- och livsmedelsbranschen satsar på hållbarhet.
 • Hållbara upphandlingar i praktiken: Lyssna till innovativa och viktiga tips och råd.

Välkommen till en heldag mellan kl 09.30 och kl 16.30 med ett antal spår under eftermiddagen. Vi ses på Grand Hôtel i Stockholm!

Konferensen har redan varit.

Konferensavgift

Arbetar i offentlig sektor eller som inköpare i privat sektor –  3 900 kr plus moms. Arbetar som leverantör till offentlig sektor – Pris 5 900 kr plus moms.

Är du student? Vi erbjuder studentrabatt! Du betalar endast 500 kr inklusive moms. Kontakta  för att boka.

Det här får du i priset

Konferensdeltagande, frukost, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och mingel med förfriskningar. Redan dagen efter får du tillgång till talarnas presentationer. Under dagen ges du också flera tillfällen att nätverka och bredda ditt kontaktnät med upphandlare, inköpare och leverantörer.

Talare

Program

08:30

Registreringen öppnar

Enklare frukost serveras

09:30

Inledning

09:40

Upphandling är ett viktigt instrument för att nå klimatmålen

Klimatomställningen kommer att kräva omfattande investeringar i energisektorn men också vad gäller bygg och anläggningsarbeten. Många nya stadsdelar ska byggas. Vidare krävs utvecklingen av smarta system för mobilitet och transporter. På alla dessa områden har stat och kommun ett stort ansvar, både för att sätta regler men också för att upphandla rätt saker. Det gäller att efterfråga lösningar som är klimatsmarta på alla dessa områden. Allra viktigast att komma ihåg är att de lösningar vi söker i de allra flesta fall handlar om transformation, inte om inkrementella steg. Här står offentlig upphandling inför en rejäl utmaning!

Anders Wijkman, tidigare ordförande i Miljömålsberedningen, ordförande i Romklubben och ordförande Återvinningsindustrierna

10:10

Hållbar Upphandling 2.0

Sveriges landsting och regioner arbetar, tillsammans med SKL Kommentus, med att uppdatera de sociala kontraktsvillkoren som kommer att implementeras under hösten 2016. Villkoren fokuserar på mer och bättre uppföljning och är en viktig del i hur hållbar och hälsosam upphandling kan göra ännu större skillnad i framtiden. Lyssna till hur Pauline Göthberg, nationell samordnare för socialt ansvar i offentlig upphandling vid Sveriges landsting och regioner, ser på hur nästa version av hållbar upphandling bör se ut.

Pauline Göthberg, nationell samordnare för socialt ansvar i offentlig upphandling vid Sveriges landsting och regioner

10:40

Kaffepaus

11:10

Miljömärken och sociala märken

I dag är det inte möjligt att begära att anbudsgivarna i en offentlig upphandling ska ha ett miljömärke eller ett socialt märke. När den nya upphandlingslagstiftningen har trätt i kraft under 2017 ökar dock möjligheten att använda märken. Men se upp, det är inte alla märken som accepteras då det krävs att de utvalda märkena uppfyller vissa krav och kriterier. I sådana fall kan en leverantör som inte har ett utvalt märke eller ett likvärdigt märke uteslutas från en offentlig upphandling. Endast om det inte finns ett motsvarande märke i leverantörens land får denna visa att kraven uppfylls på något annat sätt. Andrea Sundstrand, upphandlingsdocent, reder ut vad som gäller. 

Andrea Sundstrand, upphandlingsdocent

11:40

Nya lagstiftningens uteslutningsgrunder tar sikte på hållbarhet – men är den en tandlös tiger?

När den nya upphandlingslagstiftningen träder i kraft utvidgas den upphandlande myndighetens skyldighet att utesluta en oseriös leverantör från att delta i en upphandling. Flera av grunderna tar sikte på just hållbarhet – men trots hedervärt syfte så återstår frågan, finns det verktyg för att uppnå syftet eller är lagen i detta avseende en tandlös tiger? Uppnås verkligen hållbarhet med de nya uteslutningsgrunderna? Och hur kan man självsanera? Detta och hur reglerna bör tillämpas i praktiken kommer detta pass att handla om.

Paula Hägg, upphandlingsjurist/konsult och upphandlingsjuridiskt ansvarig, Colligio
Malin Lundqvist, upphandlingskonsult, Colligio

12:20

Lunch

13:20

Kan man upphandla sig till ökad samhällsnytta?

Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen samt att ge bra arbetsvillkor för de som arbetar på uppdrag av det offentliga. Upphandlande myndighet har stor möjlighet att ställa långtgående krav på vad som ska upphandlas – men inte från vem. Upphandlingsmyndigheten har stöd och verktyg att erbjuda den som vill bidra till samhällsnyttan och ställa hållbarhetskrav i upphandlingar.

Annie Stålberg, chef för enheten för policystyrning, Upphandlingsmyndigheten

14:00

Spår 1:
Hållbar redovisning

Hållbarhetsredovisning som redskap för inköpare

I det här passet får du konkret höra om hur du …

 • Redovisar ditt arbete med hållbara inköp
 • Analyserar dina leverantörers arbete med en hållbar leverantörskedja
 • Jämför ditt arbete mot andra

Dessutom får du inspiration i ditt eget arbete med en hållbar leverantörskedja.

Kajsa Rives och Sophie Hemne de Robien, rådgivare social hållbarhet och hållbarhetskommunikation, Goodpoint

Spår 2:
Hållbara transporter

Fair Transport – ett hållbart sätt att upphandla transporter

Vägtransporter upphandlas för 8 miljarder kronor årligen av offentlig sektor i Sverige men transporterna kan användas betydligt effektivare än idag. En av nycklarna för att nå dagens och morgondagens hållbarhetsmål är just transporter. Sveriges Åkeriföretag har i samarbete med bland annat Upphandlingsmyndigheten tagit fram anvisningar och kriterier för transportupphandlingar riktat till offentlig sektor. Vi måste helt enkelt tänka rätt vilket betyder funktionsinriktat och hållbart utan att kompromissa med lagkraven.

Erika Svanström, kommunikationschef med ansvar för CSR-frågor, Sveriges åkeriföretag

Spår 3:
Hållbar IT

Hållbarhetsfrågor ur ett digitaliseringsperspektiv

Hur kan leverantörer och kunder inom it-området tillsammans arbeta med CSR-frågor ur ett mer strategiskt perspektiv, kopplat till både affärsnytta och till möjligheterna i de nya EU-direktiven? Vilka blir effekterna i verksamheten? Hur ser vi som leverantör på att våra kunder kan- och bör arbeta med verifiering av krav samt uppföljning under avtalstiden?

Atea är en av de största IT-leverantörerna till offentlig sektor och arbetar fokuserat med hållbarhetsfrågor. Mattias Hedberg – kvalitets- och miljöchef och Chiara Selvetti – hållbarhetsspecialist har båda ledande roller inom Atea i dessa frågor kopplat till offentlig upphandling.

Mattias Hedberg, kvalitets- och miljöchef, Atea
Chiara Selvetti, hållbarhetsspecialist, Atea

Spår 4:
Framtidens kompetens

Intelligent rekrytering – en absolut förutsättning för organisationers framtid

Offentlig sektor med dess variation av olika kompetenser har stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Att rekrytera rätt personer har aldrig varit lättare eller svårare än idag. Generationsväxlingen i kombination med den digitala revolutionen leder till kompetensbrist. Potentiella kandidaters okunskap om vissa yrkesområden leder till ointresse och kompetensbrist. Men vad attraherar egentligen framtidens talanger och ledare och vad avgör om en rekrytering blir bra eller ej?

Ilona Orgmets, sverigechef på Badenoch & Clark

Badenoch & Clark Sverige är ett ledande internationellt rekryteringsföretag som ingår i Adecco Group.

14:30

Spår 1:
Hållbar redovisning

Lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning i praktiken

Den 1 december 2016 träder lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning i kraft. I det här passet lyfter Sara Vikman, konsultchef på Enact, fram vad lagen mer specifikt innebär för alla medelstora och stora bolag som ska redovisa hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption.

Passet tar upp:

 • En kort bakgrund till lagkravet
 • Omfattningen i lagkravet
 • Sannolika påföljande förändringar i verkligheten

Sara Vikman, Head of Consultancy Services, och Johanna Raynal, Senior Consultant, Enact Sustainable Strategies AB

Spår 2:
Hållbara transporter

Hållbarhetskrav i upphandling kräver dialog

I detta pass berättar Martin & Servera om hur de hanterar sina transporter för att hålla en bra hållbarhetslinje. Frågor som kommer att tas upp är vilka krav ställer de internt på sig själva. Och hur följer de upp de transporter de själva köper? Dialog och samverkan är av högsta vikt för att nå de potentialer som finns att nå god hållbarhet, men hur går det till rent praktiskt?

Stefan Bergström Hedmark, logistikdirektör, Martin & Servera.

Spår 3:
Hållbar IT

Hållbara IT-produkter – problem, svårigheter och lösningar

Upphandling av datorer och annan elektronik har blivit mer komplex. Hållbara produkter omfattas inte endast av miljökrav. De sociala aspekterna i tillverkningen har blivit allt viktigare likaså verifieringen av ställda hållbarhetskrav. Tredjepartscertifieringar har länge arbetat med verifiering av miljökrav. Att certifiera socialt ansvarstagande i samband med produktens tillverkning eller leverantörens uppfyllnad av mänskliga rättigheter är dock annorlunda. En tredjepartscertifiering är mer än ett märke som sätts på produkten och dess tillhörande verifiering av hållbarhetskraven underlättar att köpa in Hållbara IT-produkter.

Niclas Rydell, Certification Director, TCO Development

Spår 4:
Framtidens kompetens

Strategier för hållbart humankapital

Hållbarhetsfrågorna riktas ofta mot externa sociala, miljörelaterade, och styrningsrelaterade former. Men hur rustar du din verksamhet för hållbar utveckling kring vår mest centrala resurs – humankapitalet? Lösningen ligger i tre centrala strategier kring mångfald, talang och ledarskap.

Christian Walén, vd, Assessio

15:00

Kaffepaus

15:30

Är det bättre med barnarbete i leverantörsleden än att barnen blir prostituerade?

Rubriken på det här passet sticker verkligen ut och provocerar. Men vad är svaret på frågan? Och finns det bra sätt för en upphandlande myndighet att förhindra barnarbete – men samtidigt inte slänga ut barnen på gatan? Parul Sharma, CSR-expert på Vinge Advokatbyrå, berättar om vad det är för upphandlingskompetens som krävs när hållbarhet och CSR ska finnas som kravställningar i offentliga upphandlingar. Exempelvis tas dessa frågeställningar upp från scenen: Vad är det för frågor som behöver ställas till offentliga leverantörer redan i dag? Hur ska upphandlande myndigheter verifiera att informationen är korrekt? Hur ska man läsa och förstå en leverantörs uppförandekod?

Parul Sharma, CSR-expert, Vinge Advokatbyrå

16:00

Det är mycket snack och lite hockey!

It-branschens stora aktörer kan- och bör stiga fram på ett mycket mer konkret sätt än vi gör idag. Helt enkelt snacka mindre och göra mer. Genom att samla konsumentkraften hos svenska it-köpare, få dem att agera rätt, kan vi gemensamt se till att hållbarhetsarbetet blir lönsamt och inte bara en samvetsfråga. Då kan vi göra stor skillnad på riktigt.

Magnus Sallbring, Ateas HR- och marknadsdirektör, tog för tre år sedan initiativet till it-branschens konfliktmineralsupprop där drygt 300 företag och organisationer deltog, i syfte att öka medvetenheten kring branschens ansvar i konfliktmineralsfrågor.

Magnus Sallbring, HR- och marknadsdirektör, Atea

16:30

Mingel

Mer om konferensen

Ämnen som kommer att diskuteras under dagen är bland annat:

För dig som upphandlare:

 • Hur använder vi upphandling som ett verktyg som ska/kan användas för att ställa de hållbarhetskrav som finns i dag och de hårdare krav som kommer på sikt?
 • Vilka CSR-krav kan vi rent praktiskt ställa och vad blir det för realistisk effekt?

För dig som leverantör:

 • Hur kan ditt företag redan i dag arbeta aktivt med CSR för att positionera företaget för framtida upphandlingar?
 • Hur bör ditt företag anta den viktiga rollen av att informera upphandlande enheter om vilka krav de kan och bör ställa i din bransch?

Självklart ger konferensen mycket utrymme till frågor och diskussion!

Konferensen är för dig som arbetar praktiskt med offentlig upphandling eller vill lära dig hur du genomför upphandlingar som gör skillnad. Exempel på deltagare är politiker, upphandlings- eller inköpschefer, upphandlare, kravställare, kostansvariga, miljöansvariga, beställare, avropare etcetera.

Partner

Atea

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som har i uppdrag att utveckla den offentliga upphandlingen. Myndigheten ger stöd till upphandlande myndigheter och leverantörer genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för effektiva, innovativa och hållbara offentliga affärer. Besök upphandlingsmyndigheten.se för mer information.

Sveriges åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund och lönsam utveckling. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor och stärker näringens konkurrenskraft med initiativet Fair Transport. Sveriges Åkeriföretag bildades 1917 och har idag ca 6500 medlemmar.

Colligio

Ansvarsfullt.se

Sustainable Light Sweden

Assessio

Badenoch Clark

Hitta hit

Kontakt

Christine Karlsson
Konferensansvarig

08 453 60 54

Flora Waardahl
Marknadsansvarig

070 141 07 39

thomas

Tomas Dahl
Affärschef
Mejla Tomas
070 980 17 42