Tema: Juridik – Presentationer

09:40

De viktigaste nyheterna i nya upphandlingslagarna

Den första januari 2017 är Sveriges nya upphandlingslagar på plats. Men vad är det då för väsentliga nyheter som tillkommer? Upphandlingsmyndigheten presenterar här några av de viktigaste och största förändringarna. Exempelvis utökade förhandlingsmöjligheter i LOU, innovationspartnerskap, ESPD och leverantörsprövning och ett antal fler. Dessutom, reglering av praxis rörande Teckal, Hamburg.

Anders Asplund, chefsjurist Upphandlingsmyndigheten

PRESENTATION

10:10

Debatt: Rättsmedel – hur fungerar de rättsmedel som finns i upphandlingslagarna i praktiken och hur skulle dessa kunna förbättras eller förändras i framtiden?

– Vilka rättsmedel är mest respektive minst effektiva, sett från perspektivet att komma åt ageranden i strid med LOU?
– Missbrukas rättsmedlen ibland, och i så fall på vilket sätt?
– Kan rättsmedlen vara effektiva och rättssäkra, men samtidigt minimera risken för missbruk, eller är det en omöjlig ekvation?
– Hur kan vi förändra våra rättsmedel till att bli bättre fungerande i praktiken?

Paneldeltagare:
Egil Nylén, upphandlingschef, Umeå kommun
Åsa Edman, chefsjurist, SKL Kommentus
Björn Bergström, Senior Associate, Ramberg Advokater

Debatten leds av advokat Sara-Li Olovsson på Delphi

10:45

Paus för kaffe och fika

11:15

IOP – Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar

Hur regelverket för upphandling av välfärdstjänster egentligen ska se ut har varit föremål för flera statliga utredningar. Nu finns flera förslag på hur spelreglerna för upphandling av välfärdstjänster ska organiseras. Här får du veta mer om de bakomliggande EU-direktiven och förslaget från Välfärdsutredningen. Dessutom redogörs de juridiska ramarna för idéburna offentliga partnerskap, en samverkansform mellan det offentliga och den idéburna sektorn.

Kaisa Adlercreutz, advokat och partner, och Amir Daneshpip, biträdande jurist, Front Advokater

PRESENTATION

11:45

Avbrytande av upphandling

Möjligheten att avbryta en upphandling är en nödvändig ventil som upphandlande myndigheter har att tillgå när en upphandling inte har fallit ut på det sätt som var tänkt. Trots att avbrytandebeslut är relativt vanligt förekommande regleras inte möjligheten att avbryta en upphandling i lag. Under detta pass får du veta mer om:
• Vad är sakligt godtagbara skäl för att avbryta en upphandling?
• Vilket utrymme medför bristen på reglering i lag för upphandlande myndigheter och enheter att avgöra när det finns skäl att avbryta en upphandling?
• Under vilka omständigheter kan ett avbrytandebeslut överprövas?
• Under vilka omständigheter kan en leverantör som har deltagit i en upphandling som avbrutits var berättigad skadestånd?

Liselott Fröstad, advokat och delägare, AG Advokat

PRESENTATION

12:20

Lunch

13:20

Inköpscentraler i dag och i framtiden

I detta pass får du höra om Sveriges inköpscentralers roller och arbetssätt som följer av nya LOU. Är det ”business as usual” eller kommer vi att få se inköpscentraler som bedriver grossistverksamhet, dynamiska inköpssystem och konsultverksamhet?

Åsa Edman, chefsjurist, SKL Kommentus

PRESENTATION

13:55

Förhandlingsmöjligheter i den offentliga affären

Det är för mycket fokus på juridik och formalia i den offentliga upphandlingen. Att förhandla kan vara en del av lösningen, men hur gör man? Vad får man egentligen göra? Faktum är att det i många fall går att förhandla både före, under och efter en konkurrensutsättning. I och med det nya regelverket öppnas ytterligare möjligheter.

Johan Stern, advokat och partner, och Björn Bergström jur.kand/Senior Associate, Ramberg Advokater

PRESENTATION

14:30

Paus för kaffe och fika

15:00

Förenkla upphandlingarna!

Nu är äntligen den nya upphandlingslagstiftningen på plats. Ett av syftena med den nya lagen är att förenkla. Vad kan vi som upphandlare själva göra och vad vill vi att lagstiftaren gör?

Här får du veta mer hur du som upphandlare kan agera för att förenkla för leverantörer och er själva redan nu. Dessutom kommer vi att hjälpa regeringen med den utredning som ska tillsättas för att se över de nationella bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen genom att presentera en önskelista med våra tips om förenklingar.

Paula Hägg, upphandlingskonsult och upphandlingsjuridiskt ansvarig, Colligio

PRESENTATION

15:35

Korruption i upphandlingskontext

Upphandlande myndigheter har en obligatorisk skyldighet att utesluta leverantörer med anledning av exempelvis begångna mutbrott. Hur ska upphandlande myndigheter förhålla sig till detta? Och hur ska leverantörer förhålla sig? Vi går också igenom de möjligheter till self-cleaning som upphandlingslagstiftningen erbjuder för att undvika uteslutning.

Lorentz Reige, jur. kand, Setterwalls Advokatbyrå

PRESENTATION

16:10

Debatt: Köp av konsulter via konsultmäklare – vad är tillåtet? Vilka för- och nackdelar finns det?

Det finns många och starka åsikter om det är möjligt att använda konsultmäklare för inköp av konsulttjänster. Förespråkare hävdar att användandet av mäklartjänsten är förenlig med upphandlingslagstiftningen och att den bl.a. leder till mer kvalitativa val av konsulter, lägre priser för slutkunden och att fler konsulter får möjlighet att delta i upphandlingar. Motståndare, som menar att det inte är förenligt med upphandlingslagstiftningen eller offentlighetsprincipen, hävdar tvärtom att det är ett konstlat upplägg som bl.a. leder till konkurrensbegränsningar, bristande transparens och ökad risk för korruption.

Dessutom får du veta mer om den rapport som Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten förväntas offentliggöra i januari, om huruvida konsultmäklare är tillåtna enligt upphandlingslagstiftningen eller ej.

Paneldeltagare:
Anders Persson, näringspolitisk chef, Svenska Teknik&Designföretagen
Ann Fryksdahl, enhetschef på Enheten för upphandlingstillsyn, Konkurrensverket

Debatten leds av advokaterna Joakim Lavér och Erik Gadman vid Hannes Snellman Advokatbyrå

PRESENTATION

16:45

Mingel

Diskutera dagen över ett glas vin, öl eller alkoholfritt alternativ och nätverka med andra upphandlare, inköpare, leverantörer och jurister!

Talare