Välkommen till Upphandling i Almedalen 2016!

Upphandling24 är för sjätte året i rad på plats i Almedalen första veckan i juli. Almedalsveckan, Sveriges största politiska mötesplats, är unik i Sverige och övriga världen med sin öppenhet och tillgänglighet.

Representanter från både offentlig och privat sektor blandas i en mix som är svår att slå när det gäller möjligheten att träffa politiker, beslutsfattare och opinionsbildare. Chansen att nätverka och bredda ditt kontaktnät är mycket stora.

Precis som föregående år kommer vi på Upphandling24 att erbjuda vår scen till dig som lever och andas upphandling – eller som vill göra det i framtiden! Om du inte har möjlighet att vara på plats livesänder vi självklart samtliga våra seminarier på webben.

Talare

Missa inte Almedalens bästa upphandlingsmingel!

Den 6 juli kl 17:00 öppnar vi dörrarna till Almedalens största upphandlingsmingel. Här möts politiker och branschfolk inom offentlig sektor för att nätverka och diskutera allt kring upphandling. Under kvällen erbjuds dryck, skön musik och något att äta.

Minglet är kostnadsfritt men föranmälan krävs. Skynda dig att boka plats, antalet platser är begränsade!

Vi ses!

Anmäl dig till vårt mingel här!

Delta i vårt upphandlingsquiz!

Vad kan du om upphandlingsbranschen? Var med och tävla i Upphandling24:s frågesport. Rätt svar presenteras i Almedalen och på vår sajt uh24.se fredagen den 8 juli. Fina priser utlovas: Allt från en middag med redaktionen till konferensbiljetter, annonser och tidningsprenumerationer.

Läs mer här!

Program

Tisdag 5 juli

09.00

Det perfekta förfrågningsunderlaget är en utopi

Det finns ett skriande behov av flexibilitet och balans inom ramarna för LOU. Balansen mellan upphandlande myndigheters definierade krav och förväntningar och utförarens behov av flexibilitet för att kunna hantera oförutsedda händelser är inte enkel att uppnå. Här presenteras en forskningsstudie om en av Sveriges större kommuner och upphandlingen av ett stödboende. Kom och lyssna till varför förfrågningsunderlaget inte ensamt kan styra en upphandlad verksamhet och om hur tillit, normer och värderingar kan påverka samarbetet. Seminariet avslutas med konkreta rekommendationer och råd för hur upphandlare kan styra offentligt upphandlad service och hantera balansen mellan LOU:s formella krav och behovet av informella kontakter och flexibilitet.

Gabriel Karlberg, lärare och forskare inom ekonomistyrning, Handelshögskolan i Stockholm

10.00

Politiska önskelistor – vad får de kosta i offentliga upphandlingar?

I offentliga upphandlingar finns redan idag möjlighet att ställa sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga krav. Regeringen har även i en ny lagrådsremiss kompletterat sina tidigare förslag på detta område. Är det rimligt att ställa sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga krav i offentliga upphandlingar? Hur kan kraven ställas? Är användning av kraven i offentliga upphandlingar ett effektivt sätt att nå de politiska målen? Vilka kostnader leder kraven till?

Vi redovisar vilka bestämmelser som finns på området, de nya förslag som regeringen har lämnat och vår erfarenhet av kravens konsekvenser för leverantörer och upphandlande myndigheter. Därefter genomförs en paneldiskussion.

Paneldeltagare:

Maria Malmer Stenergard, finansutskottet, ansvarig för offentlig upphandling inom Moderaterna
Michael Bengtsson, försäljningschef offentliga affärer, Menigo Foodservice
Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus
Monica Green, vice gruppledare i finansutskottet, Socialdemokraterna

Arrangör: Andersson Gustafsson Advokatbyrå

11.00

Hur kan man undvika att ge kontrakt till oseriösa leverantörer i upphandlingar?

Alla är överens om att oseriösa leverantörer inte ska få offentliga kontrakt. Men hur ser man i praktiken till att det inte händer? Hur långt behöver en upphandlande myndighet eller enhet gå i sin kontroll av om det finns skäl att utesluta en leverantör från en upphandling, och vilka förväntningar är rimliga att ställa på denna kontroll? Och hur kan leverantörerna hjälpa myndigheterna i sin kontroll men även se till att kontrollerna inte blir orimligt betungande?

I ett seminarium vänder och vrider vi på dessa viktiga frågor.

Paneldeltagare:

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och partner, Delphi advokatbyrå
Sara-Li Olovsson, advokat, Delphi advokatbyrå
Anna Lipkin, tf chef enheten för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten
Erica Kronhöffer, hållbarhetschef, SJ
Helene Molander, avdelningschef, SLL Juridik

Ytterliggare deltagare presenteras inom kort!

Arrangör: Delphi advokatbyrå

12.00

Krav på kollektivavtal i offentlig upphandling – är det slutdiskuterat?

Frågan om det är möjligt att ställa krav på kollektivavtal eller om det är möjligt att inkludera kollektivavtalsvillkor vid offentlig upphandling, har under lång tid varit omdiskuterad i Sverige.

Den 19 maj i år överlämnade regeringen ett förslag till Lagrådet om hur upphandlade myndigheter och enheter ska kunna ställa krav enligt kollektivavtal i offentliga upphandlingar. Regeringen med civilminister Ardalan Shekarabi har varit tydlig med att det i lag ska bli obligatoriskt att ställa krav villkor i nivå med kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.

Frågan blir därmed om diskussionen om kollektivavtalets vara eller inte därmed är avslutad? Den frågan, och andra frågor som aktualiseras i och med lagförslaget som exempelvis huruvida regeringen gått för långt i sina krav, och inte minst hur dessa krav överhuvudtaget ska ställas i form av uppföljning m.m., ska vi diskutera under detta panelsamtal.

Vi inleder med en kortare redogörelse av hur diskussionerna kring kollektivavtal vid offentlig upphandling sett ut, vilka bestämmelser som finns på området och de nya förslag som regeringen har lämnat. Därefter genomförs en paneldiskussion där våra paneldeltagare får ge sin syn på saken men även sia om hur framtiden kommer te sig för kollektivavtalet inom offentlig upphandling i och med det nya förslaget.

Paneldeltagare:

Mattias Schulstad, expert offentlig upphandling, LO
Stefan Holm, näringspolitisk expert med ansvar för offentlig upphandling, Almega
Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och partner, Delphi advokatbyrå

Moderator:

Shaniaz Hama Ali, upphandlingsjurist och marknadskommunikationsansvarig, Colligio

Arrangör: Colligio

13.00

Sahlgrenska inför värdebaserad vård med hjälp av data

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har närmare 20 applikationer som analyserar patientens väg genom vårdkedjan från remiss till efter operationen. Apparna mäter relevanta kvalitets-, process- och kostnadsmått. Kontinuerlig förbättring av vårdupplevelsen och verksamhetens effektivitet ger friskare patienter och förbättrat samhällsekonomiskt resultat.

Precis som på många andra sjukhus hade ortopedkliniken på Sahlgrenska för långa väntetider för höftoperationer och var tvungna att hänvisa operationer till andra vårdgivare. Det innebar större utgifter för sjukhuset och ofta längre resor för patienterna. När sjukhuset inte längre klarade vårdgarantin införde man ett förbättringsprogram som syftade till att omforma vården inom ramarna för en värdebaserad modell.

Resultaten har varit otroliga. Antalet primäroperationer har ökat med 44 %, antalet återinskrivningar inom 30 dagar har halverats och operationssalstiden har minskat med 20 % – för att bara nämna ett fåtal resultat.

Värdebaserad vård beskrivs ofta som ett paradigmskifte, inte minst vad gäller långsiktigt friska patienter. Avgörande för framgången med programmet var aktiv övervakning via flera datakällor och att teamet hade en central plats där de kunde se effekten av sina beslut och proaktivt främja det fortsatta förbättringsarbetet.

Teamet vände sig till Qlik och definierade styrkort och dashboards som sedan fungerade som underlag vid varje steg i förändringsarbetet. Maziar Mohaddes (ortoped) från Sahlgrenska Universitetssjukhuset berättar om sina erfarenheter av övergången till en värdebaserad vårdmodell.

Maziar Mohaddes, ortoped, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Arrangör: Qlik

14.00

Hållbarhetskrav i upphandling av anläggningsprojekt

Inom anläggningsbranschen finns viljan att arbeta mer med hållbarhet än vad som görs idag. För att få fart på hållbarhetsarbetet behövs hållbarhetskrav i upphandling av anläggningsprojekt och framförallt i de upphandlingar som görs av kommuner och kommunala organisationer. Inom Sweden Green Building Council genomförs just nu ett arbete för att ta fram ett stöd för kommuner och kommunala organisationer att ställa hållbarhetskrav vid upphandling av anläggningsprojekt. Arbetet syftar till att ta fram ett stöd baserat på branschens behov och där struktur för hållbarhetsstyrning, erfarenhetsöverföring och goda exempel är det förväntade resultatet.

Vi vill gärna ha en fortlöpande dialog med branschen i detta arbete, för att ta del av behov, synpunkter och önskemål.

Program:

Syfte och förväntat resultat
Sofie Absèr, chef Hållbar infrastruktur, Sweden Green Building Council

Branschpåverkan genom hållbara upphandlingskrav
Anna Lipkin, sakkunnig, Upphandlingsmyndigheten

Paneldiskussion kring fler hållbarhetskrav vid upphandling av anläggningsprojekt

Arrangör: Sweden Green Building Council

15.00

Icke-vinstsyfte och offentlig upphandling

Ideella föreningar och andra organisationer som drivs utan vinstsyfte har i dag svårigheter att konkurrera med kommersiell multinationella företag om offentliga kontrakt. De drabbas ofta av samma typer av svårigheter som små och medelstora företag (SME), och har svårt att uppfylla höga krav på t.ex. omsättning och olika typer av certifieringar.

I den kommande LOU finns vissa möjligheter att reservera kontrakt till företag som anställer människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Härutöver har EU-domstolen i ett par avgöranden pekat på möjligheten att reservera kontrakt till ideella organisationer. Frågan är vad som egentligen gäller?

Andrea Sundstrand, upphandlingsdocent

16.00

Rapport från fältet: Kan vi förbättra arbetsvillkoren i låglöneländer genom upphandling?

Många varor som svenska myndigheter upphandlar produceras idag i låglöneländer där risken för dåliga arbetsvillkor och brott mot mänskliga rättigheter är stor. Vilka problem finns i leverantörsleden för olika produkter? Vilka krav kan upphandlare ställa för att bidrar till bättre arbetsvillkor?

Swedwatch har granskat produktionen av kyckling, kirurgiska instrument och kaffe – alla produkter som förekommer i stor utsträckning inom offentlig verksamhet. Swedwatch tar med åhörarna på en resa till Thailand, Pakistan och Brasilien och berättar om människorna bakom produkterna, vilka problem som förekommer inom produktionen, t ex övertid, tvångsarbete och farliga arbetsmiljöer och hur det påverkar arbetarna och samhället runt omkring. Swedwatch berättar också hur en upphandlande myndighet kan ställa och följa upp sociala krav på ett sätt som leder till bättre villkor i praktiken.

Linda Scott Jacobsson, upphandlingsspecialist och researcher, Swedwatch

Onsdag 6 juli

09:00

Utfrågning av Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten

Har du frågor du vill att vi ställer till Inger Ek? Mejla dem till ns@uh24.se redan idag!

10:00

Utfrågning av Ardalan Shekarabi, civilminister

Har du frågor du vill att vi ställer till Ardalan Shekarabi? Mejla dem till ns@uh24.se redan idag!

11:00

Framtidens upphandlings- och inköpsfunktion – var är vi och vart ska vi?

Det finns en stor, men outnyttjad, potential i offentlig upphandling som verktyg för samhällsutveckling. Hur gör vi för att fullt ut använda upphandling och inköp som verktyg för att styra samhällsutvecklingen i önskad riktning? Och hur vill vi att framtidens upphandlings- och inköpsfunktion ska se ut? Kan inköparen vara en möjliggörare som alla vill bolla innovativa idéer med?  Kommer regeringens strategi bidra leda till önskvärd förändring?

Delta i diskussionen med bland annat Anders Wijkman från Återvinningsindustrierna och Anders Ekholm från Institutet för framtidsstudier.

Program:

Vi utgår från SOI:s strategi och de förflyttningar vi där sagt är nödvändiga och hur det påverkar framtidens inköps- och upphandlingsfunktion.

Frågor som kommer att tas upp:

 •  Hur skapar vi förutsättningar för upphandlingsfunktionen att jobba proaktivt och långsiktigt?
 •  Vad behöver göras för att upphandling i större utsträckning ska användas som verktyg för att nå verksamhetens mål?
 •  Vad krävs för att upphandlaren ska se sig, och ses, som en möjliggörare?
 •  Vilka kompetenser behöver upphandlaren ha omkring sig?

Paneldeltagare:

Emma Breheim, ordförande, Sveriges Offentliga Inköpare (SOI), och inköpschef, Luleå kommun
Anders Wijkman, ordförande, Återvinningsindustrierna
Roger Himmelsköld, styrelseledamot, Sveriges Offentliga Inköpare, och upphandingschef, Uppsala universitet
Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier

Arrangör: SOI

12:00

Smarta städer – digitala lösningar ger medborgarna absolut bästa service

Genom digitala lösningar kan ett samhälles funktioner kommunicera och samverka för att ge medborgare absolut bästa service. Vi visar på ett massivt case genom vilket flamländska regeringen, som styr över 55 % av den belgiska befolkningen om 10 miljoner, skapade ett effektivare samhälle med ständigt uppdaterad och korrekt information. Detta gjordes genom att fullt ut digitalisera alla kontakter både internt i regeringen samt med myndigheter, lokala myndigheter, privatpersoner och företag. Vi kommer berätta om framgångsfaktorerna och hur man lokaliserade hinder såsom begränsande regulatoriska krav och säkerhetsutmaningar för att sedan lösa dessa under resan mot smarta städer.

Arrangör: Hewlett Packard Enterprise

13:00

Värdebaserad vård snabbast och mest effektivt

Lyssna på hur Karolinska står inför banbrytande möjligheter med hjälp av teknisk innovation för avancerad dataanalys och hur HPEs genom tiderna största forsknings- och utvecklingsprojekt ”The Machine” kommer att kunna transformera sjukvården.

Arrangör: Hewlett Packard Enterprise

14:00

Panel: Inköpscentralernas nya roll – vi ser in i framtiden

Frågor som kommer att tas upp:

 • Inköpscentralerna ökar i antal och de nya reglerna ger dem nya möjligheter att agera på marknaden. Är detta bara positivt eller finns det nackdelar med för stora inköpscentraler?
 • Lämpar sig alla upphandlingar för upphandling genom inköpscentraler? Vad händer när de upphandlande myndigheterna har möjlighet att använda sig av flera olika ramavtal?
 • Något som de har upphandlat på egen hand, något med andra grannkommuner och när det därtill har möjlighet att avropa på ett eller flera ramavtal upphandlade av inköpscentraler?
 • Vad händer på en marknad med ett fåtal stora inköpscentraler – kommer små och medelstora företag få svårt att hävda sig?
 • Kan den ökade användningen av inköpscentraler leda till en bristande uppföljning av avtal när det är de som avropar som upptäcker brister?
 • Hur skulle Inköpscentralernas resurser kunna användas för att maximera nyttan för de avropande myndigheterna?
 • Kan Inköpscentralerna bistå även med uppföljningen av avtal?

Paneldeltagare: 

Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och partner, Delphi advokatbyrå
Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd och koncernchef, SKL Kommentus
Dan Sjöblom, generaldirektör, Konkurrensverket

Ulrica Dyrke, jurist, Företagarna
Anki Elken, Public affairs, Proffice AB
Egil Nylén, upphandlingschef, Umeå kommun

Arrangör: Delphi advokatbyrå

17:00

Upphandlingsmingel

Välkommen till Almedalens största upphandlingsmingel! Här möts politiker och branschfolk inom offentlig sektor för att nätverka och diskutera allt kring upphandling. Under kvällen erbjuds dryck, skön musik och något att äta.

Minglet är kostnadsfritt men föranmälan krävs. Skynda dig att boka plats, antalet platser är begränsade!

Anmäl dig till vårt mingel här

Samarbetspartners

HP – Hewlett Packard

AG Advokat

Refero

Refero har sedan 2005 arbetat med att identifiera och förebygga kapi- talläckage. Våra medarbetare har många års erfarenhet från både privat- och offentlig sektor vilket har gett oss och våra kunder en trygghet att kunna arbeta enligt en provisionsbaserad ersättningsmodell.

Resultatet av vår analys bekräftar att system, rutiner och redovisning håller uppsatt standard. Och vi tillför vi nytt kapital men framför allt täpper vi till kapitalläckage och förebygger att oönskade avvikelser sker. Se oss som en försäkran som ger råd innan något händer.

SOI

SOI slår hål på myterna om offentlig upphandling och värnar om goda offentliga affärer.

Vi är en medlemsorganisation för professionella inköpare och upphandlare över hela Sverige som vill sätta på fokus på verksamhetsnytta och lyfta blicken från juridiken.

Vi behöver skapa ökad medvetenhet om våra inköpsmönster i offentlig sektor och en bättre inköpsstyrning. Det sparar pengar och skapar utrymme för en bättre välfärd.

Kom till våra seminarier i Almedalen så berättar vi hur! Läs mer på

Colligio

Semantix

För tredje året i rad deltar Semantix under Almedalsveckan. I år är vi på plats under två hela dagar då vi kommer att prata om hur viktigt språk och kommunikation är i samhället.

Vi är Nordens största språkleverantör och jobbar med stora och små företag inom både den offentliga och den privata sektorn. Vi erbjuder översättnings- och tolktjänster runt om i Europa. Vi har ett brett kontaktnät över hela världen och arbetar i en verksamhet som främjar mångfald och uppmuntrar till utveckling inom multikulturellt affärstänkande.

Under den stora politikerveckan sätter vi fokus på tolkbristen och det vi gör för att minimera detta samhällsproblem. Vi erbjuder utbildning för människor som har språkkunskaper och som med de kunskaperna kan göra stor skillnad och hjälpa andra människor genom att arbeta som tolkar. Vi erbjuder arbetsmöjligheter och fördelar i arbetet som tolk.

Vi arbetar för ett mångkulturellt samhälle där alla ska få en chans att få de rätta förutsättningarna. Genom vår verksamhet påverkar vi och stödjer social integration för att förbättra livskvaliteten för våra slutkunder genom att riva språkbarriärer och möjliggöra kommunikation. För alla.

Kom förbi oss på Hamnplan (platserna 232, 233, 334) i Visby den 5-6 juli. Slå dig ner i vårt loungeområde, ta en kaffe och diskutera kommunikation och språk med oss. Vi ses på Almedalsveckan 2016!

Qlik

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Våra medlemmar är företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggande. Tillsammans vill vi utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Vi vill skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.

Delphi

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som har i uppdrag att utveckla den offentliga upphandlingen. Myndigheten ger stöd till upphandlande myndigheter och leverantörer genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för effektiva, innovativa och hållbara offentliga affärer. Besök upphandlingsmyndigheten.se för mer information.

Löfbergs

Ansvar från böna till kopp

Den goda smaken har vi jobbat med sedan vi grundades 1906. Att ta ansvar för människor och miljö har varit naturligt lika länge. För oss är det självklart att kaffe både ska smaka och göra gott. Vårt hållbarhetsarbete spänner över hela värdekedjan, från böna till kopp. Utmaningarna och möjligheterna ser olika ut i olika delar av kedjan. Klimatfrågan och kaffeböndernas försörjningsmöjligheter är två av våra viktigaste hållbarhetsaspekter. Det är också de områden vi prioriterar högst. Vi är idag en av världens största importörer och rostare av Faitrade/ekologiskt kaffe, och 100% av det kaffe vi säljer i Sverige har en certifiering. Vi arbetar nära kaffebönderna och köper direkt från odlarländer. Vi reser ändra fram till kaffeodlingen och tror på att långsiktiga relationer säkerställer riktigt gott kaffe och en hållbar utveckling hos kaffebönderna. Vi är ett familjeföretag, nu i tredje och fjärde generationen, och att arbeta för en hållbar utveckling är en förutsättning för att säkra att vi kan fortsätta att servera det godaste kaffet, generation efter generation.

Ett arbete som är bra för oss, för kaffeodlarna och för våra kunder.

Hållbar infrastruktur

Swedwatch

Swedwatch är en researchorganisation som granskar huruvida svenska företag och upphandlande myndigheter följer internationella normer när det gäller socialt och miljömässigt ansvarstagande. På uppdrag av kommuner landsting och myndigheter har Swedwatch utvecklat frågeformulär, bedömningsmallar och handledning kring sociala krav inom upphandling. Swedwatch har varit remissinstans i Miljöstyrningsrådets CSR-kompassen, och är med i European Working Group on Ethical Public Procurement (EWGEPP), som samlar experter och upphandlande myndigheter från EU-medlemsländer.

Laddapp Sweden AB

Då vi mer och mer blir beroende av våra mobiltelefoner där vi idag förutom att ringa,använder mail, och sociala medier, är batterikapaciteten ett känt problem.En dag på stan utan att ladda, drar lätt ur sista droppen batteri i telefonen.Vi kombinerar därför två behov. Personer som har ont om batteri i telefonen och behöver ladda batteriet, och butiker som vill ha fler kunder in till sina butiker.Laddapps personal ansvarar för ev. service på laddstationen och ser till att det alltid finns uppdaterade kontakter till nya telefoner.

Vi jobbar i tre områden
Butiker
Vill få in fler kunder i butiken via laddappen som visar var närmaste laddstation finns.

Serviceinrättningar
Vill stärka relationen och visa upp ett mervärde för sina medlemmar/kunder, tex träningsanläggningar, frisörer, tandläkare.

Offentliga platser
Erbjuder gratis laddning som en service, tex. väntrum inom sjukvården, flygplatser, gallerior. Laddstationerna finns i olika utformning och kan även förses med en bildskärm som visar reklam eller information.

Ladda batteriet till din mobiltelefon gratis i en av Laddapps laddstationer!

Hitta hit

Kontakt

Christine Karlsson
Konferensansvarig

08 453 60 54

Flora Waardahl
Marknadsansvarig

070 141 07 39

thomas

Tomas Dahl
Affärschef
Mejla Tomas
070 980 17 42

Vill du få löpande information om Upphandling i Almedalen?

 • Du förbinder dig inte till någonting i detta läge och din e-postadress kommer inte att föras vidare till någon extern part.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.