Upphandling24
Professional

Nätverket för Upphandlare

Upphandling24 Professional är till för dig som vill utvecklas i din yrkesroll och göra ännu bättre upphandlingar.

I medlemskapet ingår fyra nätverksträffar per år där en eller flera experter föreläser om ett aktuellt ämne. På nätverksträffarna kan du ställa frågor och diskutera problem och lösningar med både experter och med andra upphandlare som stöter på liknande problem i vardagen. Utöver nätverksträffarna får du gratis juridisk rådgivning och rabatt på alla våra konferenser.

Syftet med nätverket är vidare att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och nätverkande utanför de fysiska träffarna. Vår förhoppning är att deltagarna kommer kunna besvara varandras frågeställningar, dela med sig av tidigare erfarenhet och praktiska fall som kommer andra deltagarna till nytta.

Nätverket drivs av Amar Al-Djaber. Amar har en jur. kand. från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling, och har mer än åtta års erfarenhet av självständigt upphandlingsarbete.

Pris: 6 495 kronor för ett helår ex moms.

Amar Al-Djaber driver nätverket. 

Det här får du:

Nätverksträffar

Fyra nätverksträffar per år där en eller flera experter föreläser om ett aktuellt ämne. Träffarna hålls i Stockholm.

Senaste nytt inom juridiken och gratis rådgivning

Tillgång till en nätverksgrupp som modereras av oss. Möjlighet att ställa frågor till jurister, kravställare och andra upphandlare samt gratis rådgivning.

Rabatt på våra konferenser

Tjugo procents rabatt på valfri konferens arrangerad av Upphandling24. Uppge rabattkod: UH24P

Rabatt på våra Academy-kurser

500 kronor på valfri kurs arrangerad av Upphandling24 Academy. Uppge rabattkod: UH24P

Nyhetsbrev

Kvartalsvis nyhetsbrev exklusivt för medlemmar i nätverket.

Lyckade affärer

Ta del av dina kollegors bästa råd och lär dig av deras misstag på nätverksträffarna.

Kommande träffar

ESPD och utredning om leverantörer

Varmt välkommen till Upphandling24 Professionals andra nätverksträff för 2018. Träffen äger rum den 29 maj på Scandic Continental. Nedan hittar du dagens program.

Program

11:00 – Registrering

11:30 – Lunch och mingel

12:30 – Presentation Egen försäkran (ESPD) och utredning om leverantörer

Upphandlingslagarna innehåller bestämmelser avseende möjligheten för leverantörer att använda ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument, förkortat ESPD (European Single Procurement Document). ESPD används som preliminärt bevis på att leverantören uppfyller kvalificeringskraven och får därmed delta i upphandlingar. Denna egenförsäkran innebär att anbudsgivare och anbudssökande intygar att alla obligatoriska krav på leverantören är uppfyllda samt att anbudsgivaren/anbudssökanden inte är föremål för uteslutning.

 • Hur är regelverket uppbyggt och hur ska kontroll av leverantörer ske vid prövningen av ansökningar/anbud och inför tilldelningen.
 • Ska ESPD alltid efterfrågas i upphandlingar?
 • Vad är skillnaden mellan företag vars kapacitet åberopas och underleverantörer?
 • Krav- och beviskatalogen i LOU
 • Utdrag ur belastningsregistret? En skyldighet eller en möjlighet?
 • Vad måste kontrolleras innan tilldelning?

Talare: Robin Anderson Boström, upphandlingsjurist och ansvarig för vägledningen om ESPD på Upphandlingsmyndigheten

13:30 – Erfarenheter hittills av användningen av ESPD

Snart ska EU-Kommissionens tillfälliga lösning för hantering av ESPD avvecklas. Ansvaret för att möjliggöra användningen av ESPD-formulär åläggs leverantörer av upphandlingssystem. Det krävs gemensam standard för att möjliggöra återanvändning av ESPD i olika upphandlingssystem något som är på gång, men frågan om förvaltning och vidareutveckling måste också lösas.

 • Hur har ESPD använts av myndigheter och leverantörer i Sverige?
 • Hur har andra medlemsstater tillämpat ESPD formuläret?
 • Vad har vi att förvänta av ESPD i framtiden?

Talare: Kerstin Wiss Holmdahl, Förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting

13.50 – Genomgång av ESPD i ett upphandlingssystem

 • Att lägga upp ett ESPD i en upphandling
 • Att fylla i ett ESPD (utifrån leverantörsperspektivet)
 • Att importera en ESPD från en gammal upphandling (utifrån leverantörsperspektivet)
 • Vilka utmaningar möter leverantörer av upphandlingssystem kring ESPD

Talare: Magnus Rehnström, Applikationsspecialist på Visma TendSign

14:20 – Gruppövning

I små grupper får deltagarna presentera hur ESPD-formuläret har hanterats internt och vilka erfarenheter som deltagarna haft av ESPD. Hur sker prövningen och kvalificeringen av leverantörer i respektive organisation. Vilka bevis efterfrågas i upphandlingen och vilka uppgifter kontrolleras inför tilldelning. Finns det ett optimalt sätt att jobba? Vem ska vi förenkla för – myndigheten eller leverantörerna? Görs skillnad på underleverantör och företag vars kapacitet åberopas?

15:00 – Genomgång samt svar på frågor som uppstått under gruppövningen

Talare: Robin Anderson Boström, upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten, Kerstin Wiss Holmdahl, Förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting, Magnus Rehnström, Applikationsspecialist på Visma TendSign

Dagen modereras av Amar Al-Djaber, upphandlingskonsult.

Praktisk information:

Datum: 29 maj 2018
Tid: 11.00 – 15.30
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

2018 års nätverkskalender:

Torsdag 4 oktober
Torsdag 6 december

Som medlem får du tjugo procent rabatt på valfri konferens arrangerad av Upphandling24. Missa inte detta fantastiska erbjudande, se nedan årets konferenser.

Förenklingsutredningen 6 september

Tidigare träffar

Förenklingsutredningen och upphandlingar under tröskelvärden

Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler har pågått sedan sommaren 2017. Syftet är att utreda och föreslå förenklingar av upphandlingar under tröskelvärdet (19 kap i LOU/LUF). I utredningen ingår även ett mål att minska antalet överprövningar. Hur kommer arbetet med utredningen att genomföras och vad kan en upphandlare förvänta sig av utredningen. När kan de nya bestämmelserna träda i kraft och hur ser vägen fram ut?

Talare:
Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och regeringens särskilda utredare
Jonatan Wahlberg, sekreterare på finansdepartementet
Henrik Grönberg, sekreterare på finansdepartementet

Dagen modereras av Amar Al-Djaber, upphandlingskonsult

20 februari: Väsentliga förändringar under avtalstiden och senaste rättsfallen från HDF och kammarrätterna

Talare: Kristian Pedersen och Erik Olsson, advokater på Advokatfirman Kahn Pedersen

Väsentliga förändringar under avtalstiden
I nya LOU har införts särskilda bestämmelser om ändringar av avtal under avtalstidens löptid. Bestämmelserna klargör i vilka fall upphandlande myndigheter och enheter kan ändra i ett upphandlat avtal utan att behöva genomföra en ny upphandling. Regelverket är komplext och svårtolkat.

Under genomgången kommer vi att belysa i vilka fall en ändring anses vara tillåten och hur myndigheter och enheter bör resonera kring väsentliga ändringar. Vad är en väsentlig ändring? Kan en generell omförhandlingsklausul vara räddningen för att slippa göra en ny upphandling? Kan en ändring av villkor vara väsentlig om den försämrar villkoren för antagen leverantör? Är 17 kapitlet om ändringar tillämpliga för ändringar som genomförs innan avtalstecknandet?

Rättsfallsgenomgång, senaste rättsfallen från kammarrätterna och HFD
En fördjupning av aktuella rättsfall som berör vårt upphandlingsarbete utifrån ett praktiskt perspektiv.

Dagen modereras av Amar Al-Djaber, upphandlingskonsult

5 oktober: Kompletteringsrätten, tilldelningsbeslut och individuella rapporter enligt nya LOU

Talare: Erik Edström, biträdande jurist, Bokwall Rislund Advokatbyrå
Ia Magnusson, jurist på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning med fokus på upphandlingsjuridik

› Läs mer

17 maj: Mellanhänder och konsultmäklare

Talare: Ulrika Sjöholm, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten
Ann Fryksdahl, enhetschef, enheten för upphandlingstillsyn på Konkurrensverket
Caj Nilsson, Sales Executive/Bid Manager, eWork
Björn Bergström, Senior associate , Ramberg Advokater
Anders Persson, näringspolitisk chef. Svenska Teknik&Designföretagen

Dagen modereras av Amar Al-Djaber, upphandlingskonsult

› Läs mer