Upphandling24
Professional

Upphandling24's nätverk för upphandlare

Nätverket för Upphandlare

Upphandling24 Professional är till för dig som vill utvecklas i din yrkesroll och göra ännu bättre upphandlingar.

I medlemskapet ingår fyra nätverksträffar per år där en eller flera experter föreläser om ett aktuellt ämne. På nätverksträffarna kan du ställa frågor och diskutera problem och lösningar med både experter och med andra upphandlare som stöter på liknande problem i vardagen. Utöver nätverksträffarna får du gratis juridisk rådgivning och rabatt på alla våra konferenser.

Syftet med nätverket är vidare att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och nätverkande utanför de fysiska träffarna. Vår förhoppning är att deltagarna kommer kunna besvara varandras frågeställningar, dela med sig av tidigare erfarenhet och praktiska fall som kommer andra deltagarna till nytta. Medlemskapet är personligt.

Nätverket drivs av Amar Al-Djaber. Amar har en jur. kand. från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling, och har mer än åtta års erfarenhet av självständigt upphandlingsarbete.

Pris: 6 495 kronor för ett helår ex moms.

Amar Al-Djaber driver nätverket. 

Det här får du:

Nätverksträffar

Fyra nätverksträffar per år där en eller flera experter föreläser om ett aktuellt ämne. Träffarna hålls i Stockholm.

Senaste nytt inom juridiken och gratis rådgivning

Tillgång till en nätverksgrupp som modereras av oss. Möjlighet att ställa frågor till jurister, kravställare och andra upphandlare samt gratis r

Lyckade affärer

Ta del av dina kollegors bästa råd och lär dig av deras misstag på nätverksträffarna.

Kommande träffar

27 maj 2019: Praktisk förhandlingsteknik

Varmt välkommen till Upphandling24 Professionals andra nätverksträff för 2019. Det finns stora möjligheter för upphandlande myndigheter och enheter att förhandla enligt LOU och LUF. Detta gäller såväl upphandlingar under som över tröskelvärdet. Utgångspunkten är att upphandlande myndigheten/enheten avgör vad en förhandling ska omfatta och innehålla. Det är dock viktigt att redan inför annonseringen anpassa upphandlingsunderlaget för att möjliggöra förhandling om kommersiella villkor och andra krav eller kriterium.

Vi lämnar dock juridiken och fokuserar under nätverksträffen på praktiken och konsten att nå en god affär. I rollen som strategisk upphandlare och affärsinriktad upphandlare ingår möten med leverantörer före, under och efter en upphandling. För att vara bekväm i rollen krävs förutsättningar i form av teoretiska kunskaper om konsten att förhandla och praktisk erfarenhet av förhandling.

Henrik Hagel från Huthwaite kommer att facilitera denna träff. Henrik är VD och Senior Partner på Huthwaite Svenska AB och har många års erfarenhet av komplexa förhandlingar inom olika branscher, både inom näringsliv och offentlig sektor.

Huthwaite är ett globalt företag och bedriver träning inom bland annat förhandling och då både för inköp och säljare. Huthwaites träningar baseras på forskning där företaget under många år har analyserat skickliga förhandlare och jämfört de med medelgoda. Vi kommer under träffen gå igenom de viktigaste insikterna och även träna praktiskt.

Vi kikar på vikten av att förbereda och planera förhandlingen, genomföra den strategiskt och taktiskt rätt samt lite kring verbala beteenden kopplat till detta.

 

Program

11.00 Registrering

11.30 Lunch och mingel

12.30 Förhandling i teorin
Vilka strategier och taktiker kan upphandlaren använda för att förhandla fram bra avtal? Fördelar och nackdelar med olika modeller. Största myterna inom förhandling.

14.00 Gruppövning och fika
Förhandlingsträning i små grupper.

15.00 Genomgång och reflektioner

15.30 Avslutning

Facilitator: Henrik Hagel, VD och Senior Partner på Huthwaite Svenska AB
Moderator: Amar Al Djaber, Zian AB

Praktisk information

Datum: 27 maj 2019
Tid: 11.00–15.30

 

ANMÄL DIG TILL TRÄFFEN DEN 27 MAJ HÄR

Viktigt att tänka på är att det här är ett nätverk och att medlemskapet därför är personligt. Det är bara du som medlem som får gå på träffen. Nätverkets funktion är att du ska få möjlighet att bygga relationer och byta erfarenheter med övriga medlemmar i nätverket.

 


Datum för 2019 års nätverksträffar 

  • 11 mars
  • 27 maj
  • 23 september
  • 2 december

Tidigare träffar

2019

Utvärderingsmodeller i praktiken

Vi spinner vidare på senaste nätverksträffen och bjuder in Mats Lindbäck med över 20 års erfarenhet av inköp inom privat och offentlig organisationer för att presentera hur utvärderingsmodeller kan tillämpas i praktiken. Senaste nätverksträffen behandlade vi hur grundprinciperna påverkar utformningen och metoderna vid utvärdering av offentlig upphandling med fokus på juridik och praxis. På denna nätverksträff ligger fokus inte på regelverket och lagstiftningen, utan på hantverket att utforma utvärderingsmodeller, sätta vikter på egenskaper och hur utvärdering kan genomföras under förhandlingar och vid funktionsupphandling. Genomgång av olika utvärderingsmodeller och hur kvalitet och funktion kan viktas i upphandlingar.

Talare: Mats Lindbäck

 

2018

Utvärderingsmodeller i offentlig upphandling

För att få ett bra resultat i en upphandling måste upphandlande myndigheter och enheter utforma utvärderingsmodeller för att identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

  • Affärsmässiga avväganden – Hur kan ”mjuka värden” fångas upp i en modell och hur ska upphandlaren föra resonemang kring relationen mellan utvärderingens komplexitet och upphandlingsföremålets attraktivitet/värde.
  • Transparensdimensionen – Hur ska upphandlaren gå tillväga för att fånga upp subjektiva kvalitetsaspekter och samtidigt uppfylla gällande krav på tydlighet.
  • Sammanblandningsdimensionen – Hur formuleras utvärderingsmodeller utan att sammanblanda kvalificeringskraven och utvärderingskriterierna. Fokus på referenser, yrkeskunnande och andra yrkeskvalifikationer.
  • Pris och kostnad – Hur ska priser och optioner utvärderas – urval av rättavgöranden som påverkar hur prismodellen ska utformas.

Talare: Gustav Blomberg Upphandlingskonsult och utbildningsansvarig, AffärsConcept samt Helena Ottosson Kraus, Upphandlingskonsult, AffärsConcept

 

Ramavtal och avrop

Vad kännetecknar ett ramavtal och när blir ett kontrakt ett ramavtal? Under seminariet behandlas frågeställningar som en upphandlare brottas med dagligen:

Talare: Erik Olsson, Tahmina Sahibli & Kristian Pedersen från Kahn Pedersen

 

ESPD och utredning om leverantörer

Upphandlingslagarna innehåller bestämmelser avseende möjligheten för leverantörer att använda ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument, förkortat ESPD (European Single Procurement Document). ESPD används som preliminärt bevis på att leverantören uppfyller kvalificeringskraven och får därmed delta i upphandlingar. Denna egenförsäkran innebär att anbudsgivare och anbudssökande intygar att alla obligatoriska krav på leverantören är uppfyllda samt att anbudsgivaren/anbudssökanden inte är föremål för uteslutning.

Talare: Robin Anderson Boström, upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten, Kerstin Wiss Holmdahl, Förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting, Magnus Rehnström,

 

Förenklingsutredningen och upphandlingar under tröskelvärden

Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler har pågått sedan sommaren 2017. Syftet är att utreda och föreslå förenklingar av upphandlingar under tröskelvärdet (19 kap i LOU/LUF). I utredningen ingår även ett mål att minska antalet överprövningar. Hur kommer arbetet med utredningen att genomföras och vad kan en upphandlare förvänta sig av utredningen. När kan de nya bestämmelserna träda i kraft och hur ser vägen fram ut?

Talare: Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och regeringens särskilda utredare, Jonatan Wahlberg, sekreterare på finansdepartementet, Henrik Grönberg, sekreterare på finansdepartementet

2017

Väsentliga förändringar under avtalstiden och senaste rättsfallen från HDF och kammarrätterna

Talare: Kristian Pedersen och Erik Olsson, advokater på Advokatfirman Kahn Pedersen

Väsentliga förändringar under avtalstiden
I nya LOU har införts särskilda bestämmelser om ändringar av avtal under avtalstidens löptid. Bestämmelserna klargör i vilka fall upphandlande myndigheter och enheter kan ändra i ett upphandlat avtal utan att behöva genomföra en ny upphandling. Regelverket är komplext och svårtolkat.

Under genomgången kommer vi att belysa i vilka fall en ändring anses vara tillåten och hur myndigheter och enheter bör resonera kring väsentliga ändringar. Vad är en väsentlig ändring? Kan en generell omförhandlingsklausul vara räddningen för att slippa göra en ny upphandling? Kan en ändring av villkor vara väsentlig om den försämrar villkoren för antagen leverantör? Är 17 kapitlet om ändringar tillämpliga för ändringar som genomförs innan avtalstecknandet?

Rättsfallsgenomgång, senaste rättsfallen från kammarrätterna och HFD
En fördjupning av aktuella rättsfall som berör vårt upphandlingsarbete utifrån ett praktiskt perspektiv.

 

Kompletteringsrätten, tilldelningsbeslut och individuella rapporter enligt nya LOU

Talare: Erik Edström, biträdande jurist, Bokwall Rislund Advokatbyrå
Ia Magnusson, jurist på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning med fokus på upphandlingsjuridik

 

Mellanhänder och konsultmäklare

Talare: Ulrika Sjöholm, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten
Ann Fryksdahl, enhetschef, enheten för upphandlingstillsyn på Konkurrensverket
Caj Nilsson, Sales Executive/Bid Manager, eWork
Björn Bergström, Senior associate , Ramberg Advokater
Anders Persson, näringspolitisk chef. Svenska Teknik&Designföretagen