Upphandling24
Professional

Nätverket för Upphandlare

Upphandling24 Professional är till för dig som vill utvecklas i din yrkesroll och göra ännu bättre upphandlingar.

I medlemskapet ingår fyra nätverksträffar per år där en eller flera experter föreläser om ett aktuellt ämne. På nätverksträffarna kan du ställa frågor och diskutera problem och lösningar med både experter och med andra upphandlare som stöter på liknande problem i vardagen. Utöver nätverksträffarna får du gratis juridisk rådgivning och rabatt på alla våra konferenser.

Syftet med nätverket är vidare att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och nätverkande utanför de fysiska träffarna. Vår förhoppning är att deltagarna kommer kunna besvara varandras frågeställningar, dela med sig av tidigare erfarenhet och praktiska fall som kommer andra deltagarna till nytta.

Nätverket drivs av Amar Al-Djaber. Amar har en jur. kand. från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling, och har mer än åtta års erfarenhet av självständigt upphandlingsarbete.

Pris: 6 495 kronor för ett helår ex moms.

Amar Al-Djaber driver nätverket. 

Det här får du:

Nätverksträffar

Fyra nätverksträffar per år där en eller flera experter föreläser om ett aktuellt ämne. Träffarna hålls i Stockholm.

Senaste nytt inom juridiken och gratis rådgivning

Tillgång till en nätverksgrupp som modereras av oss. Möjlighet att ställa frågor till jurister, kravställare och andra upphandlare samt gratis rådgivning.

Rabatt på våra konferenser

Tjugo procents rabatt på valfri konferens arrangerad av Upphandling24. Uppge rabattkod: UH24P

Rabatt på våra Academy-kurser

500 kronor på valfri kurs arrangerad av Upphandling24 Academy. Uppge rabattkod: UH24P

Nyhetsbrev

Kvartalsvis nyhetsbrev exklusivt för medlemmar i nätverket.

Lyckade affärer

Ta del av dina kollegors bästa råd och lär dig av deras misstag på nätverksträffarna.

Kommande träffar

Ramavtal och avrop

Varmt välkommen till Upphandling24 Professionals tredje nätverksträff för 2018. Träffen äger rum den 4 oktober i Stockholm. Nedan hittar du dagens program.

Program

11:00 – Registrering

11:30 – Lunch och mingel

12:30 – Ramavtal

Vad kännetecknar ett ramavtal och när blir ett kontrakt ett ramavtal? Under seminariet behandlas frågeställningar som en upphandlare brottas med dagligen:

  • Överviktsprincipen (när blir ett kontrakt ett ramavtal)
  • Exklusivitet och juridisk bundenhet – Måste ett ramavtal nyttjas? Kan vi köpa från andra leverantörer trots ett befintligt ramavtal? Hur ska myndigheter och enheter förhålla sig till centralt upphandlade ramavtal i relation till egna ramavtal?
  • Leveransavtal (Ramavtal i ett ramavtal en möjlighet eller ett sätt att kringgå bestämmelserna om LOU/LUF)
  • Praxis inom området

Talare: Erik Olsson, Partner, Kahn Pedersen

13:30 – Objektiva villkor och avropsmodeller

En av de viktigare nyheterna för ramavtal i 2016 års upphandlingslagar är möjligheten att använda andra objektiva fördelningsnycklar än rangordning vid avrop från ramavtal. Hur ska avropen bäst fördelas mellan flera leverantörer i ett ramavtal? Vilka fördelningsnycklar är lämpliga? Hur kreativa får upphandlaren vara i utformningen av avropsmodeller och vilka gränser ska myndigheten förhålla sig till?

  • Är rangordning ett minne blott?
  • Exempel på objektiva villkor för tilldelning
  • Transparensprincipen vid utformning av objektiva villkor
  • Praxis inom området

Talare: Kristian Pedersen, Partner och Tahmina Sahibli, Associate, Kahn Pedersen

14:30 – Gruppövning och fika

I små grupper får deltagarna diskutera olika kreativa sätt att tilldela kontrakt på. Diskussioner om vad som är lämpligt och vilka modeller som deltagarna tillämpat eller avser att tillämpa i ramavtal.

15:00 – Genomgång samt svar på frågor som uppstått under gruppövningen

Handledning: Kristian Pedersen, Partner och Tahmina Sahibli, Associate, Kahn Pedersen

Praktisk information:

Datum: 4 okt 2018
Tid: 11.00 – 15.30
Plats: Hotel Clarion Sign Östra Järnvägsgatan 35,Stockholm

2018 års nätverkskalender:

Torsdag 4 oktober
Torsdag 6 december

Som medlem får du tjugo procent rabatt på valfri konferens arrangerad av Upphandling24. Missa inte detta fantastiska erbjudande, se nedan årets konferenser.

Förenklingsutredningen 6 september

Tidigare träffar

ESPD och utredning om leverantörer

Upphandlingslagarna innehåller bestämmelser avseende möjligheten för leverantörer att använda ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument, förkortat ESPD (European Single Procurement Document). ESPD används som preliminärt bevis på att leverantören uppfyller kvalificeringskraven och får därmed delta i upphandlingar. Denna egenförsäkran innebär att anbudsgivare och anbudssökande intygar att alla obligatoriska krav på leverantören är uppfyllda samt att anbudsgivaren/anbudssökanden inte är föremål för uteslutning.

Talare: Robin Anderson Boström, upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten, Kerstin Wiss Holmdahl, Förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting, Magnus Rehnström,

 

Förenklingsutredningen och upphandlingar under tröskelvärden

Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler har pågått sedan sommaren 2017. Syftet är att utreda och föreslå förenklingar av upphandlingar under tröskelvärdet (19 kap i LOU/LUF). I utredningen ingår även ett mål att minska antalet överprövningar. Hur kommer arbetet med utredningen att genomföras och vad kan en upphandlare förvänta sig av utredningen. När kan de nya bestämmelserna träda i kraft och hur ser vägen fram ut?

Talare:
Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och regeringens särskilda utredare
Jonatan Wahlberg, sekreterare på finansdepartementet
Henrik Grönberg, sekreterare på finansdepartementet

Dagen modereras av Amar Al-Djaber, upphandlingskonsult

20 februari: Väsentliga förändringar under avtalstiden och senaste rättsfallen från HDF och kammarrätterna

Talare: Kristian Pedersen och Erik Olsson, advokater på Advokatfirman Kahn Pedersen

Väsentliga förändringar under avtalstiden
I nya LOU har införts särskilda bestämmelser om ändringar av avtal under avtalstidens löptid. Bestämmelserna klargör i vilka fall upphandlande myndigheter och enheter kan ändra i ett upphandlat avtal utan att behöva genomföra en ny upphandling. Regelverket är komplext och svårtolkat.

Under genomgången kommer vi att belysa i vilka fall en ändring anses vara tillåten och hur myndigheter och enheter bör resonera kring väsentliga ändringar. Vad är en väsentlig ändring? Kan en generell omförhandlingsklausul vara räddningen för att slippa göra en ny upphandling? Kan en ändring av villkor vara väsentlig om den försämrar villkoren för antagen leverantör? Är 17 kapitlet om ändringar tillämpliga för ändringar som genomförs innan avtalstecknandet?

Rättsfallsgenomgång, senaste rättsfallen från kammarrätterna och HFD
En fördjupning av aktuella rättsfall som berör vårt upphandlingsarbete utifrån ett praktiskt perspektiv.

Dagen modereras av Amar Al-Djaber, upphandlingskonsult

5 oktober: Kompletteringsrätten, tilldelningsbeslut och individuella rapporter enligt nya LOU

Talare: Erik Edström, biträdande jurist, Bokwall Rislund Advokatbyrå
Ia Magnusson, jurist på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning med fokus på upphandlingsjuridik

› Läs mer

17 maj: Mellanhänder och konsultmäklare

Talare: Ulrika Sjöholm, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten
Ann Fryksdahl, enhetschef, enheten för upphandlingstillsyn på Konkurrensverket
Caj Nilsson, Sales Executive/Bid Manager, eWork
Björn Bergström, Senior associate , Ramberg Advokater
Anders Persson, näringspolitisk chef. Svenska Teknik&Designföretagen

Dagen modereras av Amar Al-Djaber, upphandlingskonsult

› Läs mer